o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Vladimír Patráš / spoločenské vedy

Vladimír Patráš

univ. prof. PaedDr. Vladimír Patráš CSc.
Vysokoškolský pedagóg, lingvista-slovakista

* 26.04.1959 Banská Bystrica
motto

"Každý, s kým sa v živote stretnem, ma v niečom predstihuje. Tak sa od neho učím." Ralph W. EMERSON

vzdelanie

Vzdelanie
V rokoch 1980 - 1985 vyštudoval na vtedajšej samostatnej Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici učiteľstvo v špecializácii slovenský jazyk a literatúra – dejepis. Po zavŕšení štúdia a získaní akademického titulu PaedDr. prijal ponuku a nastúpil na Katedru slovenského jazyka a literatúry dnešnej Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobí na nej dodnes: postupne ako interný vedecký ašpirant (1987-1990), odborný asistent(1990 - 1996), docent (1996 - 2004), univerzitný profesor (2004). V rokoch 1991 - 1993 na domovskom pracovisku viedol oddelenie jazyka, v období 1993-1998 vykonával funkciu vedúceho katedry, v rokoch 1997-2000 pôsobil ako prorektor Univerzity Mateja Bela pre vedu a výskum.

životopis

Profesionálny životopis a aktivity:

Vladimír Patráš funguje ako člen redakčných rád lingvistických periodík v zahraničí (Stylistyka – Poľsko; Stil – Srbsko a Čierna Hora), člen redakčnej rady lingvistickej revue SAV Jazykovedný časopis (od r. 1998); je stálym členom redakčnej rady vedeckého zborníka Acta linguistica na UMB (od r. 1997) a periodika Filologická revue. Na celoštátnej úrovni vykonáva funkciu člena Ústrednej jazykovej rady pri Ministerstve kultúry SR (od r. 2000), je členom 7 vedeckých, umeleckých a knižničných rád (SAV a VŠ, z toho 1 v zahraničí), podpredsedom Rady štátneho programu ,Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti (od r. 2002). Pôsobí vo viacerých univerzitných a fakultných orgánoch a komisiách; od r. 2004 funguje ako člen Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici. Za spoločenské, vedecké, výskumné a pedagogické aktivity získal 8 ocenení (o. i. Cena ministra školstva SR a dvakrát Cena rektora UMB).

Vo vedecko-výskumnej činnosti a interdisciplinárne orientovaných publikačných aktivitách najmä na platforme sociolingvistiky sa prof. Patráš venuje problematike medziľudskej komunikácie. Sústreďuje sa na fungovanie prirodzeného jazyka v (národných a multikultúrnych) spoločenstvách, na jazykovú a komunikačnú kultúru vo verejnom styku, mediálnej oblasti, v politickom živote, na bádania v oblasti hovorenej podoby jazyka v mestách a v rozličných záujmových a profesiových mikrospoločenstvách. Pozornosť zameriava aj na rétoriku, manažérsku komunikáciu, efektívnosť čítania a tvorivého písania vrátane umeleckej tvorby a sebaprezentácie, na štylistickú problematiku a na komunikačné technológie vo vyučovaní. Sústreďuje sa aj na vedecké, odborné a didaktické aspekty vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka pre špecifické cieľové skupiny (občania iných štátov pracovne pôsobiaci na Slovensku; príslušníci spoločensky znevýhodnených skupín – azylanti a migranti).

Na katedre a na pôde iných (domácich a zahraničných) inštitúcií Vladimír Patráš prednáša, vedie semináre a zabezpečuje výučbu v slovakistických a všeobecnolingvistických študijných disciplínach. Je stálym členom komisií na habilitácie docentov, vymenúvacie konania na profesorov a členom komisií v rámci doktorandského štúdia; pravidelne pôsobí v komisiách na doktorandské, rigorózne a záverečné štátne skúšky. Vedie diplomové a záverečné práce (doteraz 50 ukončených) a práce v rámci študentských vedeckých aktivít, predsedá komisiám na štátnych skúškach. Významne sa pričiňuje o uvádzanie nových zámerov, metód a postupov do všetkých stupňov vysokoškolského štúdia. Jeho koncepčné úsilia boli zúročené v 5 akreditovaných univerzitných študijných projektoch.

Kvantitatívne údaje o doterajšej publikačnej činnosti V. Patráša (do r. 2007): 4 vedecké monografie (z toho 3 v spoluautorstve), 2 kapitoly v sociolingvistických monografických prácach, 23 vedeckých štúdií v zahraničných a 28 vedeckých štúdií v domácich vedeckých časopisoch a zborníkoch, 60 odborných prác v domácich vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch, 12 odborných recenzií v časopisoch a zborníkoch, 27 oponentských posudkov na titul prof., doc. a PhD. a expertíznych posudkov na knihy a štúdie a i. Vystupoval na 23 zahraničných (Česká republika, Dánsko, NSR, Poľsko, Rakúsko) a 25 domácich vedeckých podujatiach. Vyriešil 4 domáce a 1 zahraničný vedecký projekt. Výsledky bádaní uplatňuje aj pri príprave učebníc (1 kapitola vo vysokoškolských učebných textoch; ako spoluautor doteraz pripravil 15 učebníc a cvičebníc pre základné školy). O úrovni jeho prác a ich prínose pre vedecké výskumy svedčí aj počet ohlasov v odbornej literatúre (doteraz zistených 70 zahraničných a 130 domácich citačných jednotiek). Známe sú aj jeho umelecké práce (doteraz 30 básnických a prozaických textov). Ako redaktor a zostavovateľ pripravil do tlače 25 publikácií.

patras@fhv.umb.sk

tvorba

Výber z publikovaných prác:

Knižné publikácie:

1997 KLINCKOVÁ, Jana – ODALOŠ, Pavol – PATRÁŠ, Vladimír: Jazyk – komunikácia – spoločnosť.. Ed. V. Patráš. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997. 114 s. ISBN 80-8055-108-1
1999 ODALOŠ, Pavol – PATRÁŠ, Vladimír – STEJSKALOVÁ, Mariana – OČENÁŠ, Ivan: Jazyk v komunikácii vybraných spoločenských prostredí. .Ed. P. Odaloš. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – Pedagogická fakulta; Fakulta humanitných vied, 1999. 150 s. ISBN 80-8055-328-9
2002 PATRÁŠ, Vladimír: Interdisciplinárne kooperácie. .Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela-Fakulta humanitných vied, 2002. 103 s. ISBN 80-8055-684-9
2003 KOL.: Jazyk, média, politika. Ed. S. Čmejrková – J. Hoffmannová. 1. vyd. Praha : Academia, 258 s. ISBN 80-200-1034-3


Vedecké štúdie:

1992 PATRÁŠ, Vladimír: Anketové sondy do bežnej komunikácie v meste. Slovenská reč,. 57, 1992, č. 1, s. 10 – 19.
1994 PATRÁŠ, Vladimír: Germanismenspuren in der gesprochenen Urbanform des Slowakischen.. In: Satz – Text – Diskurs. Akten des 27. Linguistischen Kolloquiums, Münster 1992. 1. diel. Hrsg. S. Beckmann – S. Frilling. Tübingen : Niemeyer, 1994, s. 283 – 289.
1994 PATRÁŠ, Vladimír: Die Pfeiler der Pragmatik in Fernsehwerbungskommunikaten. .In: Sprache – Sprechen – Handeln. Akten des 28. Linguistischen Kolloquiums, Graz 1993. 2. diel. Hrsg. D. W. Halwachs – I. Stütz. Tübingen : Niemeyer, 1994, s. 133 – 138.
1994 PATRÁŠ, Vladimír: Komunikatívny princíp v jazyku a video. .In: Kształczenie porozumiewania się. Materialy konferencji naukowej Opole 26. – 28. 09. 1994 r. Red. S. Gajda – J. Nocoń. Opole : Uniwersytet Opolski, 1994, s. 185 – 189.
1994 PATRÁŠ, Vladimír: Reklama – útok na slovenčinu? .In: Studia Academica Slovaca. Prednášky XXX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. 23. Red. J. Mlacek. Bratislava : Filozofická fakulta UK, 1994, s. 180 – 188.
1995 PATRÁŠ, Vladimír: Sociolingvistický profil bežnej hovorenej komunikácie v Banskej Bystrici (90. roky).. In: Sociolinguistica Slovaca. 1. Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Zost. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava : Veda, 1995, s. 119 – 131. ISBN 80-224-0160-9
1996 PATRÁŠ, Vladimír: Sekundárne pomenovania (prezývky) a ich sociolingvistický rozmer vo formalizovaných mikrospoločenstvách.. In: Sociolinguistica Slovaca. 2. Sociolingvistika a areálová lingvistika. Zost. S. Ondrejovič. Bratislava : Veda, 1996, s. 45 – 56. ISBN 80-224-0479-9
1995 PATRÁŠ, Vladimír: Konflikt konvenčnosti a kreatívnosti v bežnej komunikácii. . Jazykovedný časopis, 46, 1995, č. 1, s. 12 – 16.
1995 PATRÁŠ, Vladimír: Sociálne vektory a dynamika variet v komunikácii obyvateľov miest.. In: Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące. Łódź, 17. – 19. maja 1994 r. Red. D. Bieńkowska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995, s. 179 – 185.
1996 PATRÁŠ, Vladimír: „Switching of code” v komunikácii obyvateľov súčasných miest.. In: Wokół społecznego zróżnicowania języka. Red. S. Kania. Szczcecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1996, s. 151 – 159.
1997 PATRÁŠ, Vladimír: Sociolingvistické kontexty školských prezývok.. In: Społeczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny. Red. S. Kania. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1997, s. 97 – 108.
1997 PATRÁŠ, Vladimír: Obscénnosť a jej sociolingvistické parametre. (Na fragmentoch slovenskej prózy 90. rokov.) .In: Studia Academica Slovaca. 26. Prednášky XXXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Ved. red. J. Mlacek. Bratislava : Stimul, 1997, s. 127 – 136.
1998 PATRÁŠ, Vladimír: Biblicky profilovaný text v štátnom rozhlasovom vysielaní.. In: Literatura a liturgia. Red. J. Okoń – M. Kwiek – M. Wichowa. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998, s. 132 – 144.
1998 PATRÁŠ, Vladimír: Vulgarizmy v postmodernom čase (slovensko-poľské lexikografické paralely).. In: Słowo i czas. Red. S. Gajda – A. Pietryga. Opole : Uniwersytet Opolski, 1998, s. 116 – 123.
1998 MIKOVÁ, Katarína – PATRÁŠ, Vladimír: Die Kommunikation deutschsprachiger und slowakischer Partner im Unternehmen.. In: Sprache und Sprechen. 34. Interkulturelle Kommunikation. Jonach, I. [Hrsg.]. München – Basel : Reinhardt, 1998, s. 229 – 235.
1998 PATRÁŠ, Vladimír: Jazyky tzv. malých národov v súčasnom európskom kontexte (na príklade slovenčiny).. In: Acta linguistica No 2. Ekonomika a cudzie jazyky. Cudzie jazyky a odborná jazyková výučba v krajinách strednej a východnej Európy. Ed. R. Muhr – K. Miková. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 1998, s. 327 – 333.
1999 PATRÁŠ, Vladimír: Metodologické špecifiká pri výskumoch živej komunikácie v (slovenských) mestách.. In: Miasto – teren koegzystencji pokoleń. Red. Z. Staszewska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999, s. 163 – 169.
1999 PATRÁŠ, Vladimír: Estetizačné tendencie ako zdroj nedorozumenia v jazykovej komunikácii. .In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Materiály z 3. konferencie o komunikácii, Banská Bystrica – Donovaly 11. – 13. septembra 1997. I. diel. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB + Fakulta humanitných vied UMB, 1999, s. 72 – 80.
2000 PATRÁŠ, Vladimír: Synergia štýlov v rozhlasových ranných zamysleniach. In: Modlitba a jej jazykové, literárne a komunikačné hodnoty.. Súbor štúdií I. Ed. S. Očenášová – Štrbová. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – Fakulta humanitných vied-Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, 2000, s. 148 – 158.
2000 PATRÁŠ, Vladimír: „Niky v chate.” (Pohľad na internetovské prezývky cez okienko sociolingvistiky.) .In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 6. – 8. júla 2000. Zborník referátov. Zost. J. Krško – M. Majtán. Bratislava – Banská Bystrica : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Fakulta humanitných vied + Pedagogická fakulta UMB, 2000, s. 209 – 221.
2001 PATRÁŠ, Vladimír: The Problem of Commercialism and Communication in Non-state Radio Broadcasting. .In: Filološki pregled (Filological Review), 28, 2001, č. 1 – 2, s. 169 – 176.
2002 PATRÁŠ, Vladimír: „Chatmánia“ v internetovej tlači versus mediálna komunikačná kultúra? (Nad elektronickými stránkami slovenských a poľských periodík.). In: Tekst w mediach. Red. K. Michalewski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002, s. 163 – 184.
2002 PATRÁŠ, Vladimír: Ambície odborného štýlu v súčasnej interkultúrnej komunikácii. .In: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe. Zborník referátov z medzinárodného seminára, Banská Bystrica 2. – 3. októbra 2002. Ed. A. Ďuricová – V. Křečková. Praha – Banská Bystrica : Jednota tlumočníků a překladatelů – Fakulta humanitných vied UMB, 2002, s. 76 – 83. [Publikované aj na rovnomennom CD – EAN 9788080556938]
2003 PATRÁŠ, Vladimír: Elektronicky sprostredkovaná komunikácia a novinový text.. In: Komunikácia a text. Ved. red. Z. Stanislavová. Prešov : Náuka, 2003, s. 244 – 257.
2003 PATRÁŠ, Vladimír: Inojazykové osobné mená v žurnalistickej komunikácii.. In: Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6. – 7. septembra 2002. Zost. P. Žigo – M. Majtán. Bratislava : Veda, 2003, s. 65 – 73.
2004 PATRÁŠ, Vladimír: Komunikačný kanál verzus slovenčina?. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Ed. M. Imrichová. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 143 – 149.
2004 PATRÁŠ, Vladimír: Kulturologické aspekty jazykovej komunikácie v elektronickom prostredí.. In: Súčasná jazyková komunikácia v interdiscipinárnych súvislostiach. Contemporary Language Communication with Interdisciplinary Connections. 5. medzinárodná konferencia o komunikácii Banská Bystrica 3. – 4. 9. 2003. Ed. V. Patráš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 56 – 65.
2004 PATRÁŠ, Vladimír: Textový model v multimediálnom prostredí.. In: Analytické sondy do textu 1. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 20. 11. 2003 v Banskej Bystrici. Ved. red. I. Sedlák. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – Filologická fakulta, 2004, s. 5 – 16.

Umelecké práce

Poézia:

1993 PATRÁŠ, Vladimír: Leto. Midas. Údel.. In: Správna chvíľa. Zost. V. Kondrót. Bratislava : PEREX, 1993, s. 66 – 67.
1996 PATRÁŠ, Vladimír: Nevidiacemu I. Nevidiacemu II. Túžba.. In: Čítanie z tváre. Zborník literárneho klubu LITERA 2. Red. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum, 1996, s. 68 – 69.
2003 PATRÁŠ, Vladimír: Metamorforézie. Postúpte ďalej. Trp(ezlivosť). .In: Hlavná úloha. Zborník literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici. Zost. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica-Literárne a hudobné múzeum, 2003, s. 52 – 54.
2004 PATRÁŠ, Vladimír: Mikrodej(iny). Teplý chlad. Chatový kompliment. .In: Tichý rozhovor. Zborník literárneho klubu LITERA 2. Zost. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, 2004, s. 56 – 57.
Próza:
1992 PATRÁŠ, Vladimír: Kaki-fragment záklaďácky.. In: V ťažisku trojuholníka. Zost. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum, 1992, s. 25.
1992 PATRÁŠ, Vladimír: Sťabyúvod. Kaki-fragment katedristický. .Slovenský rozhlas, Slovensko 1, 25. 6. 1992.
1994 PATRÁŠ, Vladimír: Cifróza. In: Nepokojné duše. Zost. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum a Spolok slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici, 1994, s. 44 – 50.
1995 PATRÁŠ, Vladimír: Gorgóny. Straty a nálezy. .In: Útek do raja. Zost. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum a Spolok slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici, 1995, s. 74 – 93.

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Univerzita Mateja Bela
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Vladimír Patráš


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 16.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík
  18.07.  Miklós Duray
  18.07.  Augustín Malár
  18.07.  Rudolf Čižmárik
  18.07.  Alajos Mészáros

  Dnes má meniny
  Drahomír

  Zajtra má meniny
  Bohuslav    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS