Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Izidor Mazurkievič / technika

Izidor Mazurkievič

Doc. Ing. Izidor Mazurkievič ,PhD.
konštruktér mobilných pracovných strojov, výskumný pracovník, vysokoškolský pedagóg.

* 6.06.1943 Osada nad Oravou
vzdelanie

1957 - 1961
Banský technik.
Stredná priemyselná škola banícka a energetická v Handlovej.
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore baníctvo.
Hlbinné dobývanie uholných ložísk, banské stroje, banské meračstvo.

1961 - 1966
Strojný inžinier v odbore dopravných strojov a manipulácie.
Strojnícka fakulta, Vysoká škola technická v Košiciach.
Druhý stupeň, Inžinierske (magisterské) štúdium.

1976 - 1981
Externá ašpirantúra na získanie hodnosti Kandidát technických vied v odbore Dopravné stroje a zariadenia (CSc.).
Strojnícka fakulta, Vysoká škola technická v Košiciach.
Tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania – PhD.

Od apríla 2008
Docent v odbore dopravné stroje a zariadenia.
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave.


životopis

1966 - 1974
Riešiteľ vývoja finálneho výrobku – projektant.
Riešenie vývoja 3 nových výrobkov – mobilných pracovných strojov.
Podpolianske strojárne , š.p. Detva.

1974 - 1985
Zodpovedný riešiteľ úloh výskumu a vývoja finálnych výrobkov – vedúci projektant.
Riadenie a koordinácia výskumno-vývojového riešenia 6 nových výrobkov.
Výskumno- vývojový ústav ZŤS, š.p., Zvolen.

1985 - 1993
Vedúci vedecko-výskumných pracovísk.
Riadenie a koordinácia riešenia 9 vedecko-technických projektov s podporou štátu.
Výskumno-vývojový ústav strojov a mechanizmov - WUSAM , a.s. Zvolen.

1993 - 2003
Hlavný konštruktér finálnych výrobkov.
Riadenie a koordinácia riešenia úloh výskumu a vývoja mobilných pracovných strojov.
Výskumno-vývojový ústav strojov a mechanizmov - WUSAM , a.s. Zvolen.

2003 - 2006
Asistent generálneho riaditeľa.
Príprava projektov výskumu a vývoja s podporou štátu.
Výskumno-vývojový ústav strojov a mechanizmov - WUSAM , a.s. Zvolen.

Od júna 2006 – doteraz
Kontaktná osoba na riešenie Aktivity 05 - Znižovanie energetickej náročnosti prenosu výkonu v pohonoch strojov a zariadení na spracovanie odpadu využitím štandardných a diferenciálnych planétových prevodov s HCR ozubením s elektrickým motorom(asynchrónny motor s kotvou nakrátko) a hydraulických prevodov.
Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s realizáciou ich výsledkov v hospodárskej a spoločenskej praxi vrátane odborného vedenia kolektívu.
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav dopravnej techniky a konštruovania, Bratislava.

Spolupráca s praxou:
1. Spolupráca s PPS Group, a.s. Detva.
Ako zástupca vedúceho projektu APVV -0100-06 „Výskum modulovanej platformy pre orientovaný segment mobilných pracovných strojov“ koordinuje riešenie spoločných výskumných úloh, ako napríklad optimalizácia mechanizmov pracovného zariadenia lopatových nakladačov, optimalizácia konštrukcie rámu kolesového podvozku .
Priebežne vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť pri vývojovom riešení nábehu sériovej výroby polootočných nakladačov HON 200. Výrobok získal na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2008 v Nitre ocenenie „Cena veľtrhu“.

2. Spolupráca s WUSAM a.s. Zvolen.
Spolupracoval pri príprave a riešení projektu APVT-20-011004 „Optimalizácia technológie zvárania pri výrobe modulárnych prvkov progresívnych agrotechnických zariadení“. V rámci projektu sa riešili postupy zavádzania racionálnej výroby zváraných konštrukcií modulárnych prvkov progresívnych agrotechnických zariadení, ako sú prívesné vozy na dopravu a kontinuálne dávkovanie kŕmnych zmesí pri plnení národných a medzinárodných noriem STN EN ISO 15 607, STN EN ISO 15 614-1.

3. Spolupráca s IPM engeneering, s.r.o. Zvolen.
Spolupráca pri príprave nových projektov výskumu a vývoja. Poradenská a konzultačmá činnosť pri výskume a vývoji mobilných hutníckych manipulátorov. Účasť na zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov firmy.

4. Spolupráca s CSM Tisovec, a.s.
Poradenská a konzultačná činnosť pri riešení úloh technického rozvoja v oblasti výskumu a vývoja mobilných pracovných strojov.

5. Spolupráca s KMC Group, s.r.o. Ostrava.
Spolupracoval pri riešení koncepčných štúdií bytových výťahov pre obsluhu dvoch až troch podlaží. Riešenie elektro-pneumaticky ovládaného poloautomatu na balenie koľajových zvierok pre Třinecké železiarne.

Prehľad vynálezov a priemyselných vzorov:
1. Mazurkievič I., Klein Š.:
Priemyselný vzor "Univerzálny pracovný stroj" . Číslo zápisu 26221 na
ÚPV SR
2. Markovič E., Mazurkievič I.:
Priemyselný vzor " Elektrický ručný ovládač " Osvedčenie na
priemyselný vzor č. 16373 zo dňa 25.06.1985 Úradu pre vynálezy a objavy v
Prahe.
3. Mazurkievič I.:
Vynález "Pracovné zariadenie univerzálneho dokončovacieho zemného
stroja"
Autorské osvedčenie č. 165820 z 15.11.1976 Úradu pre vynálezy a
objavy v Prahe
4. Mazurkievič I.:
Vynález "Trojdielny teleskopický výložník". Autorské osvedčenie č.
209551 z 21.06.1982 Úradu pre vynálezy a objavy v Prahe
5. Mazurkievič I., Hipman P.:
Vynález "Pohon turasu, kolesa alebo lanového bubna". Autorské
osvedčenie č. 177457 z 28.04.1972 Úradu pre vynálezy a objavy v Prahe
6. Mazurkievič I., Silný Ľ.:
Vynález " Vodiaci systém teleskopického výložníka". Autorské osvedčenie č.
206008 Úradu pre vynálezy a objavy v Prahe.
7. Hipman P., Mazurkievič I.: "Zariadenie pre vedenie výsuvných častí
stavebných alebo iných strojov"
Autorské osvedčenie č. 172749 Úradu pre
vynálezy a objavy v Prahe
8. - Silný Ľ., Mazurkievič I.: ,,Aretačné zariadenie". Autorské osvedčenie č.
220258 Úradu pre vynálezy a objavy v Prahe


Medzi jeho najvýznamnejšiu výskumno-vývojovú činnosť patria:

1. Návrh a vedenie vývoja Univerzálneho dokončovacieho stroja UDS 110 a jeho modifikácií, až po zavedenie sériovej výroby (1971-1976).

2. Koncepčná štúdia Univerzálneho dokončovacieho stroja UDS 180 a koordinácia ďalšieho vývoja až po výrobu prototypu (1981 - 1984).

3. Návrh a vedenie vývoja Teleskopického manipulátora kíbového TMK 80 po odovzdanie dokumentácie pre overovaciu sériu (1991 - 1995).

4. Návrh a koordinácia vývoja Teleskopického nakladača - manipulátora otočného TMKO 90 až po odovzdanie dokumentácie pre overovaciu sériu.

5. Projekt a vedenie vývoja Terénneho pracovného vozidla s vysokou priechodivosťou UPS 112, až po odovzdanie dokumentácie pre overovaciu sériu (1998 - 2003).

6. Výskum novej technológie pre výstupkové dobývanie v SMZ Jelšava (1999 - 2000).

7. Návrh a vedenie vývoja pásového podvozku s meniteľným rozchodom pre minirýpadlo FKI-KOMATSU PO 12 (1998-2001).

8. Návrh zemnej frézy na pásovom podvozku s výkonom 600 kW pre zahraničného zákazníka (1997 - 1998).

9. Návrh a vedenie vývoja Teleskopického výložníka, manipulátora na trojkolesovom podvozku PM 2.5 , (2001 - 2002)

10. Návrh a koordinácia vývoja teleskopického výložníka pre nakladač ZETTELMAYER ZT-803

11. Návrh a vedenie vývoja Univerzálneho pracovného stroja UPS 112 pre CSM Tisovec.

Od školského roku 1967/68 do 1972/73 pôsobil ako externý učiteľ odborných predmetov na Strednej priemyselnej škole strojníckej vo Zvolene.

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave pôsobí od akademického roku 1986/87 na Katedre častí strojov.

Od akademického roku 2004/2005 externe pôsobí aj na Katedre konštruovania, logistiky a dopravy Strojníckej fakulty TU v Košiciach.

tvorba

MAZURKIEVIČ, I., MANÍK, R .: „Telemetricky ovládané mobilné pracovné stroje:. Magazín stavebné stroje a mechanizácia , 1-2 2012.

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA:
MAZURKIEVIČ, I. a kol. „ Mobilné pracovné stroje. Cestné stroje.“ STU Bratislava, 2012.

MAZURKIEVIČ, I.: „Poznatky z doterajšieho priebehu zabezpečovania regionálnej inovačnej stratégie banskobystrického samosprávneho kraja „ - Magazín stavebné stroje a mechanizácia, 7-8/2009.

MAZURKIEVIČ, I.: „Optimalizácia pohonu otoče“. Publikované v zborníku XXX. Medzinárodného seminára katedier a inštitútov transportných, stavebných a poľnohospodárskych strojov. Herľany 6. – 7.9.2004.

Gulan L., Mazurkievič I.: Mobilné pracovné stroje . Teória a metódy
projektovania, STU Bratislava 2009

RECENZOVANÉ VEDECKÉ ČLÁNKY:
Mazurkievič I.: Optimalizácia riadenia pohonu otáčania nadstavby hydraulických rýpadiel. Acta Hydraulica et Pneumatica, 1/2007.

Mazurkievič I.: Hydromechanical hybrit dreiv of mobile working machine. Hungarian Elektronic Journal of Science, 2007.

RECENZOVANÉ VEDECKÉ ČLÁNKY V ZAHRANIČNÝCH ZBORNÍKOCH

1. Mazurkievič, I.: GLAVNYJE NAPRAVLJENIA ROZVITIJA STROJITEĽNYCH I DOROŽNYCH MAŠIN OBJEDINENIJA ZTS MARTIN.Torgovaja palata, Kyjev 1975.

2. Szuttor N. , Mazurkievič I.: RECHVERGESTOTZE OPTIMIERUNG DER ARBEITSORGANE HYDRAULISCHER LĎFFELBAGGER MIT TELESKOPAUSLEGER.7. Internationalen Togung fOr Färdertechnik. TU Dresden 1984.

3. Mazurkievič. I.: OPTIMIERUNG HYDROMECHANISCHER TRANSMISSION BEI SCHAUFELLADERN MIT BEROCKSICHTIGUNG DER ARBEITSCHARAKTERISTIK International Fachtagung Baumaschinen. TU Magdeburg 1987.

4. Mazurkievič I.: NIEKTORÉ APLIKÁCIE MIKROELEKTRONIKY V SYSTÉMOCH MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV. Zborník z medzinárodnej konferencie "Hydraulické a pneumatické mechanizmy 2000" 8. - 9. jún 2000, Kočovce. Vydala Katedra hydraulických strojov Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

5. Mazurkievič I.: DEVELOPMENT TRENDS IN THE AREA OF HYDROSTATIC DRIVES OF MOBILE MACHINES. Zborník z medzinárodnej konferencie Bratislavian Fluid Power
Symposium 1998. Vydala Katedra hydraulických strojov Strojníckej fakulty STU v Bratis

6. Křetinský, C., Mazurkievič, I.: POŽADAVKY STROJÍRENSKÉ PRAXE - VÝZNAMNÝ FAKTOR PRO ROZVOJ HUTNÍCH MATERIÁLU, VÝROBKU A SLUŽEB HUTNÍCH FIREM A HUTNÍHO VÝZKUMU. Celostátní konference s mezinárodní účasti: České oceláfství ve XXI. století. Ostrava 2003.

7. Mazurkievič I.: „SOME APLICATIONS OF MICROELECTRONICS IN MOBILE WORKING MACHINE SYSTEMS. Publikované v zborníku z medzinárodnej konferencie „Fluid power 2002“(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.