Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Anton Štefánek / prírodné vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Anton Štefánek

prof. PhDr. Anton Štefánek
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 15.04.1877 Veľké Leváre
+ 29.4.1964 Žiar nad Hronom
vzdelanie

1924 PhDr. FIF UK v Bratislave
1921-1923 FIF UK v Bratislave
1898 - 1901 FIF Viedenskej univerzity
1898 Gymnázium vo Viedni, XVII.

Študijný pobyt:
1907 Dánsko, Nemecko

životopis

Priebeh zamestnaní:

1949 penzionovaný
1939 - 1940 senátor SU
1946/1947 prorektor SU
1945/1946 rektor SU
1942 - 1949 riadny profesor sociológie FIF SU
1939 - 1947 riaditeľ Estetického seminára FIF SU
1939 - 1940, 1945 1949 riaditeľ Filozofického seminára FIF SU
1939 - 1948 riaditeľ Sociologického seminára FIF SU
1937 - 1942 bezplatný riadny profesor aplikovanej sociológie FIF UK (SU) v Bratislave
1928 - 1929 minister školstva a národnej osvety
1935 - 1939 senátor NZ za agrárnu stranu
1918 - 1920, 1925 - 1935 poslanec Národného zhromaždenia
1918 - 1924 referent školstva pri Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska
1918 člen Dočasnej vlády pre Slovensko
1915 - 1918 prispievateľ do Lidových novín v Brne a redaktor Národných listov v Prahe a člen Maffie
1910 - 1915 hlavný redaktor Slovenského denníka v Budapešti
1908 - 1910 hlavný redaktor Ľudových novín v Skalici
1906 - 1908 redaktor Slovenského obzoru a Slovenského týždenníka v Budapešti

Sociológ, politik, publicista, vysokoškolský pedagóg. Už ako študent zahájil svoju publicistickú činnosť v časopise Hlas, tlačovom orgáne československej národnej jednoty. Vo Viedni sa zoznámil s anglickými novinármi Wickham Steedom a Seton Watsonom, ktorí výrazným spôsobom zasiahli do slovenského života. Po vzniku ČSR sa zaslúžil o vybudovanie slovenského školstva. Ťažiskom jeho vedeckej tvorby bola sociológia národa a nacionalizmu. Skúmal rozličné sociologické koncepcie národa. Zameral sa však aj na výskum života dedinského roľníka a na vzťah mesta a dediny. Charakterizoval pôvod, vývoj a sociálnu funkciu slovenskej inteligencie, jej postavenie na dedine, typológiu slovenského národovedstva i odrodilstva. Počas svojho pôsobenia na univerzite nadviazal na prácu sociológov prof. Josefa Krála a doc. Otakara Machotku a psychológa prof. Josefa Tvrdého. Svojou tvorbou položil základy sociografického výskumu na Slovensku a vychoval prvú generáciu slovenských sociológov.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách:

Člen Société sociologique v Ženeve, člen Učenej spoločnosti Šafárikovej ( od r. 1939 Slovenská učená spoločnosť), člen Slovanského ústavu, člen univerzitnej knihovníckej komisie, člen stavebnej komisie SU, člen hospodársko-finančnej komisie SU, člen Masarykovej sociologickej spoločnosti v Prahe, člen Československej obce legionárskej, čestný člen Zemědělskej akadémie, čestný člen Umeleckej besedy, hlavný redaktor Slovenskej vlastivedy, redaktor časopisov SAVU – Philosophica Slovaca, redaktor Sociologická revue.

Vyznamenania:

Nositeľ rádu Légion d´honneur, Československej revolučnej medaily, Radu Rumunskej koruny, Juhoslovanského Radu sv. Sávu II. triedy (1938)

tvorba

Výber:

1947 - 1948 Politika a štátna filozofia Platóna
1946 Česi na Slovensku
1944 Základy sociografie Slovenska
1944 Sociographie der geistlichen Kultur in der Slowakei
1938 Milan Hodža (spoluautor)
1938 Akulturačný proces na Slovensku
1935 Problémy spisovnej slovenčiny a slovenského nacionalizmu
1932 Príspevok ku sociológii slovenského stredoveku
1931 Masaryk a Slovensko
1928 Malohontskí osvietenci
1926 Školstvo na Slovensku
1923 Slovensko pred prevratom a počas prevratu
1920 Masaryk a Slovensko
1920 Dánsky roľník
1919 Slovensko ako sociologický predmet

zdroj

UK - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.