o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Milan Piatrik / prírodné vedy

Prof. Ing. Milan Piatrik PhD.
Jadrové vedy a environmentalistika

* 07.03.1943 Harmanec
vzdelanie

1957 Základná 8-ročná škola
1960 11. ročná Všeobecnovzdelávacia stredná škola s maturitou v Banskej Bystrici
1965 Fakulta technickej a jadrovej fyziky ČVUT v Prahe, inžinier jadrovej chémie
1973 PhD. v odbore Jadrové vedy, CHTF SVŠT Bratislava
1984 Doc. v odbore Technológia vody,CHTF SVŠT Bratislava
2002 Doc. v odbore Environmentalistika, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene; habilitačná práca: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v SR, FEE TU Zvolen, 2002
2002 Prof. v odbore Environmentalistika, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene; inauguračná práca: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v podmienkach SR, FEE TU Zvolen, 2002

životopis

Kariéra

1965-1975 Katedra rádiochémie a radiačnej chémie CHTF SVŠT Bratislava
1975-2004 Katedra chémie a technológie životného prostredia, FCHPT STU Bratislava
2004-2008 Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU Bratislava
2002-2013 Katedra environmentálneho manažérstva Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, garant študijného odbor Environmentálny manažment, strieborná medaila UMB pri 15. výročí založenia univerzity
doteraz dôchodca, externý posudzovateľ Ministerstva životného prostredia SR vo veciach odpadov a posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Výskum

jadrové vedy – radiačná chémia: použitie vysokoenergetického žiarenia pri radiačne iniciovanej polymerizácii v rôznych materiáloch vrátane dreva s použitím rádioaktívneho kobaltu Co61,
jadrová chémia: štúdium chemických sústav vplyvom vysokoenergetického žiarenia vrátane nebezpečných odpadov
rádioekológia: sledovanie a stanovovanie prírodných rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v priemyselných hnojivách a v odpadoch
posudzovanie vplyvov na životné prostredie: spoluriešiteľ na príprave zákona EIA č. 127/1994 Z.z., overovanie uvedeného zákona na výstavbe Vodného diela Žilina
odpadové hospodárstvo: vydávanie odborných posudkov vo veci odpadov pre viaceré odbory
expertízna činnosť: oblasť vodného a odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a ochrany pred priemyselnými haváriami
zavádzanie environmentálnych manažérskych systémov podla rady noriem ISO 14000 vo vyše 15 priemyselných podnikoch v SR ako externý konzultant
audítorská činnosť pri certifikačných auditoch podla rady noriem ISO 14000 v priemyselných podnikoch v SR


tvorba

Publikačná aktivita

autor a spoluautor 80 pôvodných vedeckých prác vrátane v CC a CA časopisoch, 92 prednášok na vedeckých konferenciách a seminároch, 15 výskumných správ, 15 knižných publikácií vrátane 4 monografií a 2 vysokoškolských učebníc (časť), 32 vysokoškolských skrípt, vyše 100 expertíznych posudkov.

Najvýznamnejšie publikácie:

Knižné publikácie:

Tölgyessy J. a kolektív: Chemistry, biology and toxikology of water, air and soil. 858 s., ELSEVIER, Amsterdam - VEDA, Bratislava, 1993
Martoň J., Tölgyessy J., Hyánek Ľ., Piatrik M.: Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vôd. 456 s., ALFA, Bratislava, 1984 Prémia Slovenského literárneho fondu za rok 1984
Tölgyessy J. a kolektív: Chémia, biológia a toxikológia vody a ovzdušia. 536 s., VEDA, Bratislava, 1984
Tölgyessy J., Blažej A., Piatrik M., Frank V.: Otázky a odpovede z biológie životného prostredia. 400 s., ALFA, Bratislava 1989
Tölgyessy J., Piatrik M., Tölgyessy P.: Ochrana prostredia v priemysle. 376 s., ALFA, Bratislava 1989
Tölgyessy J. a kolektív: Chémia, biológia a toxikológia vody a ovzdušia. 2. vydanie 536 s., VEDA, Bratislava, 1989
Martoň J., Tölgyessy J., Hyánek Ľ., Piatrik M.: Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vôd, 2. doplnené vydanie. 648 s., ALFA, Bratislava, 1991
Kollár, V. – Brokeš, P. – Piatrik M. – Ruiz, J.M. – Osanna P.H.: Budovanie a certifikácia systému environmentálneho manažmentu. STU Bratislava, Bratislava 2001, 111 s.
Rusko M., Piatrik M., Kotovičová, M.: Environmentálne manažérstvo, Vydavateľstvo STRIX, n.f. Žilina 2004, 171 str., ISBN 80-969257-0-9
Rusko M., Piatrik M.: Environmentálne hodnotenie a označovanie výrobkov. - Bratislava: VeV et Strix, Edícia EV-5 , Bratislava : 2006. Prvé slovenské vydanie, ISBN 80-969257-8-4
Rusko M., Steffek J. a kol. 2006. Vybrané základné pojmy z ekológie a environmentalistiky I. a II. diel. Vydavateľstvo STRIX, n.f. Žilina. Bratislava: 2006. 583 str., ISBN 80-969257-6-8

Iné knižné publikácie

Tölgyessy J., Piatrik M.: Voda nad zlato. 496 s., OBZOR, Bratislava 1982
Tölgyessy J., Piatrik M., Lesný J.: Životodarný závoj Zeme. 536 s., OBZOR, Bratislava 1983
Tölgyessy J., Piatrik M.: Odpad - surovina budúcnosti. 724 s., OBZOR, Bratislava 1984
Tölgyessy J., Piatrik M.: Za tajomstvami ekobiofyziky. 776 s., OBZOR, Bratislava 1986
Tölgyessy J., Piatrik M.: Wasser. 395 s., Verlag die Wirstschaft, Berlin 1990

Skriptá – vysokoškolské učebnice a učebné texty

Tölgyessy J., Dillinger P., Lukáč P., Piatrik M.: Cvičenie z aplikovanej rádiochémie a radiačnej chémie. 154 s., Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1968
Tölgyessy J., Dillinger P., Lukáč P., Piatrik M., Pružinec J.: Laboratórne cvičenie z nukleárnej techniky. 173 s., Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1974
Tölgyessy J., Piatrik M a kolektív: Laboratórne cvičenie z chémie, biológie a technológie vody a ovzdušia. 370 s., CHTF SVŠT, Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1981
Kolektív autorov: Racionálne hospodárenie s energiou a materiálmi - bezodpadové technológie. 251 s., CHTF SVŠT, Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1982
Tölgyessy J., Piatrik M.: Ochrana prostredia v priemysle II. Zužitkovanie a zneškodňovanie tuhých odpadov. 179 s., Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1983
Martoň J., Tölgyessy J., Hyánek Ľ., Piatrik M.: Čistota vôd I., II. 519 s., Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1983 Cena Rektora SVŠT za najlepšie skriptá roka
Tölgyessy J., Pitter P., Piatrik M., Prousek J.: Základy hydrochémie. 257 s., Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1983
Piatrik M., Tölgyessy J., Čerňáková M., Lesný J., Moncmanová A., Derco J: Laboratórne cvičenie odborov. Analýza vôd a kalov. Technológia vody. Analýza ovzdušia. Technológia ovzdušia. Mikrobiológia a biochémie. 486 s., Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1984
Piatrik M., Tölgyessy J.: Úvod do ekobiofyziky. Fyzikálne aspekty životného prostredia. 122 s., CHTF STVŠ, Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1984
Piatrik M., Tölgyessy J.: Voda v jadrovej energetike. 138 s., CHTF STVŠ, Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1984
Tölgyessy J., Piatrik M.: Ochrana prostredia v priemysle. 270 s., Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1988 Cena Rektora SVŠT za najlepšie skriptá roka
Tölgyessy J., Piatrik M.: Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov. 283 s., Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1992
Tölgyessy J., Piatrik M.: Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov. 281 s., Edičné stredisko TU vo Zvolene, Zvolen 1993
Tölgyessy J., Piatrik M.: Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov. 283 s., 2. vydanie Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1994
Tölgyessy J., Piatrik M., Čík, G. - Harangozó M.: Technológia životného prostredia. ES STU, Bratislava 1997
Kolektív autorov: Ekologické aspekty komunálnej techniky. Technológie zneškodňovania odpadov I. Agronomická univerzita, Nitra 1997
Kolektív autorov: Ochrana a tvorba životného prostredia v podmienkach železníc Slovenskej republiky. Rektorát STU v Bratislave, Inštitút celoživotného vzdelávania, Bratislava 1997, 108 s.
Samešová, D. – Piatrik, M.: Technológia vody. Skriptá. Zvolen: TU, 1998
Koprda V. - Piatrik M.: Hodnotenie vplyvov technológií na životné prostredie a legislatíva životného prostredia. ES STU v Bratislave, Bratislava 1998, 240 s
Janoško I. – Piatrik M. – Giba M.: Ekologické aspekty komunálnej techniky. Technika zneškodňovania odpadov I. SPU Nitra, Nitra 1998 114 pp
Tölgyessy J., Piatrik, M.: Zneškodňovanie a zužitkovanie odpadov. Vydavateľstvo STU Bratislava 1999, 269 s.
Tölgyessy J., Piatrik M., Schmidt R., Szakál, P., Kontic B.: Chemistry and Technology of Solid Wastes. Leonardo da Vinvi Programme, Project No.: SK/99/1/094125/PI/I.1a/FPI, development of Educational Modules for Speciality „Environmental Chemictry“, Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského, Banská Bystrica, 2001
Medveď, M. et al: Applied environmental Chemictry. Leonardo da Vinvi Programme, Project No.: SK/99/1/094125/PI/I.1a/FPI, development of Educational Modules for Speciality „Environmental Chemictry“, Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského, Banská Bystrica, 2001
Medveď, M. et al: Aplikovaná ekochémia. Leonardo da Vinvi Programme, Project No.: SK/99/1/094125/PI/I.1a/FPI, development of Educational Modules for Speciality „Environmental Chemictry“, Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského, Banská Bystrica, 2001
Tölgyessy, J. – Samešová, D. – Piatrik M. – Daxnerová, O. – Vaculčiková, D.: Chémia a manažment tuhých odpadov. Leonardo da Vinvi Programme, Project No.: SK/99/1/094125/PI/I.1a/FPI, development of Educational Modules for Speciality „Environmental Chemictry“, Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského, Banská Bystrica, 2001
Piatrik, M. – Kollár, V. – Vincíková, S. – Rusko, I.: Environmentálny manažment II. Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, Banská Bystrica 2003, str. 127, ISBN 80-8055-861-2
Piatrik, M. – Tureková, I.– Rusko, I.: Legislatíva životného prostredia I. Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, Banská Bystrica 2003, str. 110, ISBN 80-8055-860-4
Piatrik, M. – Tureková, I.– Rusko, I.: Legislatíva životného prostredia II. Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, Banská Bystrica 2004, str. 150, ISBN 80-8055-958-9
Piatrik, M. - Environmentálny manažment III. Systém manažérstva kvality a systém manažérstva bezpečnosti práce. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2005, ISBN 80-8055-861-2
Piatrik, M. - Environmentálny manažment IV. Systémy hodnotenia a riadenia rizík. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2005, 132 s., ISBN 80-8083-084-3
Piatrik M. a kol. 2007. Základy environmetalistiky. Vysokoškolská učebnica pre SEVŠ v Skalici. Skalica : 2007. 274 str. ISBN 978-80-969700-2-5
Piatrik M. a kol. 2007. Globálna a krajinná ekológia. Vysokoškolská učebnica pre SEVŠ v Skalici. Skalica : 2007. 314 str. ISBN 978-80-969700-0-0


doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 16.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík
  18.07.  Miklós Duray
  18.07.  Augustín Malár
  18.07.  Rudolf Čižmárik
  18.07.  Alajos Mészáros

  Dnes má meniny
  Drahomír

  Zajtra má meniny
  Bohuslav    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS