o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Koloman Ivanička / prírodné vedy

Koloman Ivanička

Koloman Ivanička
výrazná vedecká osobnosť, vysokoškolský pedagóg

* 28.05.1929 Tesárske Mlyňany, Zlaté Moravce
vzdelanie

Ukončil Univerzitu vo Varšave, kde získal hodnosť Ma r. 1954.
Titul RNDr. a CSc. obdržal na Karlovej univerzite v Prahe v roku 1959.
Na docenta sa habilitoval na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1960 a DrSc. na Akadémii vied v Bratislave v roku 1972.

životopis

Prof. Ivanička bol ustanovený docentom a vedúcim Katedry ekonomickej geografie r. 1960, mimoriadnym profesorom r. 1964 na Univerzite Komenského. V rokoch 1969-70 bol hosťujúcim profesorom na Kentskej štátnej univerzite v USA, po návrate bol r. 1975 ustanovený za riadneho profesora na Univerzite Komenského. V rokoch 1965-75 bol hlavným redaktorom Acta Geographica (s. Economico-Geographica), v r. 1960-75 predsedom a členom rôznych vedeckých komisií a kolégií na úrovní univerzity, Akadémie vied, Ministerstva plánovania a Ministerstva školstva.
Profesor Ivanička je čestným členom Maďarskej geografickej spoločnosti, Svetovej futurologickej spoločnosti a držiteľom mnohých medajlí z univerzít, akadémií, Literarného fondu a rôznych ďalších organizácií. Bol zaradený do „Who´s who in the World“, „Kto je kto v Československu“, do „International Register of Profiles“, Who´s who in Europe“, „Kto je kto na Slovensku“, „Encyklopédie Slovenska I.,II“, „Encyklopédia Beliana“ a ďalších honorovaných edícií.
Profesor Ivanička bol prezidentom sekcie na svetových geografických kongresoch v New Delhi r. 1968, Moskve r. 1976, Tokiu r. 1980 a prezident sekcie Európskej geografickej konferencie v Budapešti r. 1070. V rokoch 1070-1976 bol členom Vedeckého kolégia vied o Zemi Československej a Slovenskej akadémie vied. Takmer 20 rokov bol členom vedeckých komisií Medzinárodnej geografickej únie (IGU) (Metódy ekonomickej regionalizácie, Priemyselné systémy, Geografia a edukácia). Bol i riadnym členom komisie IGU - Geografia a riadenie (Geography and Public Administration).
V prvej polovici osemdesiatych rokov sa stal predsedom Prognostickej sekcie pri Československej geografickej spoločnosti ČSAV, v druhej polovici osemdesiatych rokov predsedom sekcie Synergetiky a prognostiky Slovenskej ekonomickej spoločnosti pri SAV.
V akademickom roku 1988/89 bol pozvaný na Indiana Univerzity do USA, kde pôsobil vo „Workshop for Political Theory and Policy Analysis“. Jeden akademický rok sa tu venoval inštitucionálnej analýze a synergetike.
Po návrate r. 1989 bol zvolený za člena Slovenskej rady združenia nezávislých ekonomov Slovenska (NEZES), v ktorej pôsobí dodnes (1989-1995). V rámci tejto rady sa zúčastňoval na vypracovaní Koncepcie sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska. Bol organizátorom a tvorcom koncepcie Kongresu slovenskej vedy a editorom zborníka - integrovaného diela jedenástich sekcií kongresu. Stal sa tiež predsedom Kongresu slovenskej vedy a členom predsedníctva ZOSI - Združenia organizácií slovenskej inteligencie. V akademickom roku 1991/92 pôsobil ako hosťujúci profesor na čiastkový úväzok na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.
Roku 1992 v čase vzniku Slovenskej republiky bol menovaný za člena prvej misie Národnej rady SR na rokovania do Washingtonu (rokovanie sa konalo na pôde Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu, v Americkom kongrese, na Ministerstve zahraničia a Ministerstve financií USA).
Táto misia pripravila vstup SR do série medzinárodných hospodárskych inštitúcií. V rokoch 1992/93 pôsobil ako člen expertíznej komisie Národohospodárskeho a rozpočtového výboru NR SR pre oblasť „Stratégia prechodu SR do informačnej fázy rozvoja (nová paradigma)“. Pre Ministerstvo životného prostredia SR spracoval výskumnú úlohu „Synergetika životného prostredia a kvality života SR“.
Od roku 1994 bol zástupcom Slovenska v United Nations Development Programme (UNDP) pre program „Democracy, Governance, Participation".
K 31.12. 1994 sa hlavným pracoviskom prof.K.Ivaničku stalo „Centrum strategických štúdií SR“, kde pracoval ako vedúci pružného tímu pre transhraničnú spoluprácu. Súčasne prednášal sociálno-ekonomickú synergetiku na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Profesor K. Ivanička je autorom série samostatných monografií, kolektívnych monografií, vedeckých a odborných štúdií, kartografických diel a televíznych diel. Je tiež autorom rozhlasových vystúpení. Osobitná pozornosť z hľadiska širokej používateľnosti sa sústredila na práce „Teória a metodológia socio-ekonomickej geografie“, „Prognóza ekonomicko-geografických systémov“, „Synergetika a civilizácia“, „Synergetika a ekonomika“, „Mapa využitia zeme Slovenska“, „Geografia priemyslu Hornej Nitry“, „Zmeny hospodárskej štruktúry v rajóne Žiar nad Hronom“, „Systémová analýza poľnohospodárstva v zázemí Bratislavy“, „Kontaktná zóna Bratislava, Viedeň, Brno, Györ“, „Typy rozvojových regiónov Slovenska“, „Slovakia – Genius – Loci“, „Institutionalization and the Social Order“, „Základy synergetiky“ Prognostika, Globalistika a iné.
Z kolektívnych výskumných diel a monografií sú to „Atlas Slovenskej republiky“, „Geografia rajónu Východoslovenských železiarní“, „Zborník Kongresu slovenskej vedy“, „Funkcie a formovanie regiónov“, „Funkcionálne typy vidieckych sídiel Slovenska“, „Analýza ekonomických územných jadier Slovenska“, „Synergetický prístup ku geografickým problémom Českej a Slovenskej republiky“, „European Integration and Transborder Co-operation. R. 1997 sa zúčastnil na vypracovaní kolektívneho diela Univerzity Organizácie Spojených národov (OSN), ktoré bolo vydané r. 1998 ako Projekt milénia – State of the Future, vo Washingtone D.C v štyroch svetových jazykoch.
Veľkú pozornosť a popularitu si získal seriál „Kozmos, planéta, človek, informácia“, ktorý v deviatich častiach vysielala Československá televízia na I. a II. programe niekoľko krát. Jedna časť seriálu obdržala prvú cenu Medzinárodného ekologického festivalu vedeckých filmov v Ostrave (spolupráca s Ing. J. Zajíčkom a štábom Slovenskej televízie).
Ako univerzitný profesor K. Ivanička vychoval celú generáciu vedeckých pracovníkov, vytvoril na Slovensku osobitnú školu sociálno-ekonomickej geografie s preferenciou prognostických, synergetických a poznatkovo orientovaných prístupov v rozvojovej stratégii Slovenska. Mnohí účastníci jeho seminárov a jeho programov dnes pôsobia ako vysokoškolskí docenti a profesori, vedúci vedeckí a výskumní pracovníci, riadiaci pracovníci a pracovníci informačnej sféry.
Profesor K. Ivanička venoval veľkú pozornosť tvorbe nových rozvojových koncepcií a stál pri zrode celej série mnohých programov organizácií, inštitúcií a pracovísk na Slovensku.
Jeho príspevok do medzinárodných výskumov, programov a publikácií sa hodnotí ako konštruktívny a inovačný. Osobitne treba uviesť spoluautorstvo Mapy využitia zeme Európy. účasť na tvorbe metodológie ekonomickej regionalizácie IGU, rozvíjanie synergetických a poznatkovo orientovaných prístupov v inštitucionálnej analýze, v územno-administratívnom členení, vzťahoch štátnej správy a samosprávy, transhraničnej spolupráci a v rozvojovej stratégii štátov a regiónov.
Roku 1995 prof. K. Ivanička sa aktívne podieľal na príprave založenia fakulty Politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a po jej vzniku bol menovaný za vedúceho Katedry synergetiky, prognostiky a politickej geografie. Stal sa tiež garantom študijného odboru „medzinárodné vzťahy“, školiteľom doktorandov a predsedom rigoróznej komisie pre udelenie vedeckého titulu PhDr. Bol menovaný za člena Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov a člena Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela. V októbri 1995 na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bol založený Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR, na ktorom bol menovaný do funkcie podpredsedu. Prof. Ivanička sa aktívne zúčastňoval na budovaní tejto inštitúcie. Od roku 1995 je členom starších poradcov Európskej komisie (Regionálny rozvoj) v Bruseli, v rámci ktorej sa zúčastnil série konferencií v rôznych štátoch Európy. Od r. 1995 je tiež členom Medzinárodnej rady IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) v Laxenburgu, členom jej programového výboru a predsedom Národného Konventu pre SR, spolupracovníkom Workshop for political theory and Policy Analysis Indiana university v USA, členom Komisie Politickej geografie a geopolitiky IGU (International Geographical Union).
R. 2002 sa stal členom Národného Konventu pre európsku integráciu pri Ministerstve zahraničných vecí SR.
R. 2002 podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu udelila Prof. Ivaničkovi uznanie a medailu Milana Rastislava Štefánika za prínos v oblasti európskej integrácie.
Ministerstvo ŽP v súčinnosti s Organizáciou spojených národov (UNDP) a Medzinárodných enviromentálnym centrom, udelili Prof. Ivaničkovi osobitné ocenenie za prínos pre implementáciu trvale udržateľného rozvoja na Slovensku.
R. 2002 bol zvolený za predsedu Akademického senátu FPV MV a súčasne za člena Akademického senátu UMB.
V roku 2004 pripravil so svojimi spolupracovníkmi z Katedry svetovej politiky nový univerzitný program „Európske štúdie“. Do významnej publikácie vydanú v USA pod názvom Human Geography – Urban Form and Space transformations in Central and Eastern Europe, napísal štúdiu „Regional Growth Dynamics in Central and Eastern Europe.
v roku 2005 pri príležitosti 10. výročia založenia Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB udelil rektor univerzity prof. Ivaničkovi ako zakladajúcemu členovi osobitnú medailu a primátor mesta Banská Bystrica pamätnú medailu 750 výročia za zásluhy o rozvoj mesta.
V januári v roku 2006 prijal ponuky novozaloženej Vysokej školy ekonomiky a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Pre túto novú vysokú školu napísal (v spoluautorstve) učebnicu Regionálny rozvoj a regionálna politika. Ako gestor výskumnej úlohy zostavil výskumný kolektív, s ktorým publikoval monografiu Analýza ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov SR a regionálna politika ich rozvoja.

tvorba

Bibliografia v rokoch 1954 – jún 2007:

Monografie a knižné publikácie:
Ivanička, K.: Próby podziaĺu Polski na regiony antropogeograficzne i gospodarscze. Universitet Warszawski, Institut geografii, Warszawa, 1954, str. 132.
Ivanička, K.: Geografia priemyslu Hornej Nitry. Publikované ako samostatné číslo v Acta Geologica et Geographica Universitatis Comenianae, No.2, Bratislava 1959, str. 160, 13 mapových príloh (anglické a ruské rezumé), 63/III-3
Ivanička, K.: Úvod do ekonomicko-geografického výskumu. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1971, str.374, SÚKK 293/I-1971, 71 – 022 71, 02/69 – 509-29
Ivanička, K.: Geografia priemyslu Slovenska. Slovensko III. diel, str. 120. Vyd. Obzor, Bratislava, 1974. Príloha mapa lokalizácie priemyslu Slovenska.
Ivanička, K.: Prognóza ekonomicko-geografických systémov. Alfa, Bratislava, 1980, str. 275, mdt 338.12.017, 338.27, 508/21:857
Ivanička, K.: Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. SPN, Bratislava, I. Vydanie 1983, str. 449, II. vydanie 1986, str. 443, súkk-gr č. 1866/I -82, 67 – 115 – 83, mš ssr - š 1030/1982-32.
Ivanička, K.: Sociaľno-ekonomičeskaja geografia. Moskva, Progres 1987, str. 389, IB No. 15531
Ivanička, K.: Synergetika a civilizácia. Alfa, Bratislava, 1988, str. 352 mdt 504.03:008, 510/21:857
Ivanička, K.: Institualization and Intentional and Unintentional Order (Social Synegetics). Indiana University, USA, Workshop for Institutional Polit. Analysis. Bloomington, 1989, str. 126.
Ivanička, K.: Synergetika a ekonomika. Bratislava, ELITA, 1993, str. 201, ISBN 80-85323-45-1.
Ivanička, K.: Pramenné a metodologické materiály ku tvorbe koncepcie regionálneho rozvoja SR (reprint z výberu prác). Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR. Bratislava, 1996, str. 100.
Ivanička, K.: Slovakia. Genius loci. Bratislva, Korene Press, 1996, str.128 (in english), ISBN 80-967587-1-3
Ivanička K.: Institutionalization and Social Order. Application of the Chaos Theory to the Institutional Analysis. Banská Bystrica, University of Matej Bel, 1997, str.146, ISBN 80-8055-026-3
Ivanička, K.: Základy synergetiky. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 1997, str.160. II. Rozšírené vydanie r. 2001, str 183, ISBN 80-8055-482-X
Ivanička, K.: The Slovak Republic. The States of Eastern Europe. Vol.I.North-Eastern Europe, Vol. II. South-Eastern Europe, ed. by Daniel Turnock, Francis W. Carter, Ashgate Press. Aldershort, Brookfield (USA), Singapore, Sydney (Australia), 1999.
Ivanička, K.: Slovensko – Genius loci II. slovenské, rozšírené vydanie, Eurostav, Bratislava, 1999 str. 1-156, ISBN 80-968183-3-3
Ivanička, K.: Prognostika, FPVaMV, UMB, Banská Bystrica, 2000, str. 152. ISBN 80-8055-361-0
Ivanička, K.: Globalistika . Banskká Bystrica: FPV MV, UMB, 2002, str. 120, ISBN 80-8055-738-1
Ivanička, K.: Globalistika – poznávanie a riešenie problémov súčasného sveta. Bratislava: IURA Edition, 2004, 300 s. ISBN 80-8078-028-5
Ivanička, K. – Ivaničková, A.: Regionálny rozvoj, regionálna politika. Bratislava: VŠEMVS, Merkury, 2007, 250 s., ISBN 978-80-89143-46-7

Monografie kolektívne:
Ivanička, K.: Teoretické problémy geografie. Kolektívna práca pod redakciou K. Ivaničku. Acta Geographica et Geologica, Geographica č.3, Bratislava, 1963, str. 1-230
Ivanička, K.: Geography of East-Slovakian Iron Work Region. Volume I.II.,Acta Geologica et Geographica, Geographica Nr.4, Bratislava 1964
Ivanička, K.: Aspects of the Study of Regional Geographical Structure. Acta Geologica et Geographica Universitatis Comenianae, Geographica No.6, 1966, str. 1-320
Ivanička, K.: Function and Forming of Regions. Acta Geographica, Economico-Geographica Nr.8, Bratislava, 1968, str. 1-332 + mapové prílohy
Ivanička, K.: The analysis of Economic Territorial Nuclei of Slovakia. Acta Geographica, s. Economico Geographica Nr. 9, Bratislava 1970, str. 1-231 + mapové prílohy
Ivanička, K.: Problems of Development of Rural space Economy
Acta Geographica, Economico-Geographica Nr. 10, Bratislava, 1971, str. 1-232 + mapové prílohy
Ivanička, K.: Contribution to the Exact Identification of the Geosphere. SPN, Bratislava 1972, str. 1-248
Ivanička, K.: Inovation in Geography and in University Education. Acta Geographica, s.
Economico Geographica Nr. 12, Bratislava 1973, str. 1-318 + mapové prílohy
Ivanička, K.: Atlas Slovenskej socialistickej republiky. Vyd. Slovenská akadémia vied, Slovenský úrad geodézie a kartografie. Bratislava 1980, Kolektívne dielo: K. Ivanička: 1. člen redakčnej rady Atlasu SSR, 2. tématický redaktor kapitol: a/ Priemysel doprava a spoje b/ Ekonomické oblasti SSR, 3. autor máp č. XII: 7, 10, 19, 25, 52, 54, 64, 66, 68, 74, 95, XIV: 2, 3, 3 , 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7, 9a, 9b, 9c, 9i
Ivanička, K. - Chalupa, P.: Synergetický vzťah sociálně ekonomických a populačních procesů v ČSFR. Masarykova univerzita v Brne, 1992. Str.1-168.
Ivanička, K. a kolektív: Kongres slovenskej vedy °93. Zborník referátov. Vydané v spolupráci s Centrom strategických štúdií SR a Ministerstvom kultúry SR. Bratislava, 1993. Zväzky 1-12, počet strán 763. Tlač Edičné stredisko VŠP v Nitre.
Ivanička, K. - Chalupa, P.: Synergetický přístup k některým geografickým problémům České a Slovenské republiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Brno 1994, str. 1-124.
Ivanička, K.: State of the Future 1998 Issues and opportunities. American Council for the united nations University – the Millennium Project. (Jerome C. Glenn, Theodore J. Gordon, co-editors), Washington D.C., 1998, K. Ivanička Particapant of Millennium Project Panel.
Ivanička, K. (editor): European Integration and transborder Co-operation FPVaMV, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 1998
Europe and Slovakia, Progress in integration, economy and regional politics. Editor: Prof. Dr. Koloman
Ivanička, DrSc. Scientific script, Vol. 2, FPVaMV, Banská Bystrica, 1999
Models of European and World Integration. Editor: Prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. Scientific script, Vol. 4, FPVaMV, Banská Bystrica, 2001.
Ivanička editor. World, European and National State. Banská Bystrica: Scientific script, Vol. 6, FPVaMV UMB, 2004, 222 s.
Human Geography. The Post-socialist City (rd. Stanilov K.) Chapter 3: Ivanička, K.: Regional Growth
Dynamics in Central and Eastern Europe. Berlin, Heideberg, New York: Springer, Series: Geo-Journal Library, Vol. 92, 2007.
Analýza ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov Slovenskej republiky a regionálna politika ich rozvoja
(K. Ivanička a kol.) Bratislava: VSMVS Merkury spol. S r. o., 2007.

Množstvo štúdií, článkov, kartografických a televíznych diel


doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.fpvmv.umb.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 16.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík
  18.07.  Miklós Duray
  18.07.  Augustín Malár
  18.07.  Rudolf Čižmárik
  18.07.  Alajos Mészáros

  Dnes má meniny
  Drahomír

  Zajtra má meniny
  Bohuslav    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS